ΙΚΑ

http://www.ika.gr/


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://www.gsis.gr/


Ο.Α.Ε.Ε.

http://www.oaee.gr/


Ο.Α.Ε.Δ.

http://www.oaed.gr/


Ο.ΜΕ.Δ

http://www.omed.gr/el/


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

http://www.minfin.gr/portal/


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

http://www.et.gr/index.php


Ε.Β.Ε.Α.

http://www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx


Ε.Ε.Α.

http://www.eea.gr/


Ο.Ε.Ε.

http://www.oe-e.gr/oee_gr.htm

 

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

http://www.soel.gr

 

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ


Ε.Λ.Τ.Ε

http://www.elte.org.gr/


 

ΚΟΜΒΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ